Ze względu na sezon urlopowy dostawców oraz producentów czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu. Więcej informacji pod numerem tel: 507-712-001 lub poprzez e-maila: biuro@amdk.pl

Regulamin Sklepu

§1
Określenie sprzedawcy

Właściciel sklepu:
AMDK DAWID PILECKI MARCIN SOŁTYSIAK SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Trzcinicy (63-620) przy ulicy Jana Pawła II 51
NIP: 6192032268
REGON: 366365761
Adres e-mail: biuro@amdk.pl
Numer telefonu: 507712001

§2
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 2. Konsument - osoba fizyczna składająca Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 431 Kodeksu Cywilnego, który składa Zamówienie w celu związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sklep internetowy (dalej: Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.
 5. Towar - produkt prezentowany w Sklepie internetowym;
 6. Towar na Indywidualne zamówienie- towar nieznajdujący się w magazynie, którego produkcja jest wszczynana z momentem przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy;
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zamierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 8. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą, mająca zastosowanie w momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

§3
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (dalej: Sklep) prowadzi sprzedaż detaliczną mebli za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego dokumentu zwanego Regulaminem (dalej: Regulamin).
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży jest tożsame z akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
 6. Meble dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych (są fabrycznie nowe). Wyjątek będą stanowiły towary wyraźnie zaznaczone w opisie, że zawierają wadę fizyczną. Rzeczy te będzie można nabyć w cenie niższej.
 7. Oferta Sklepu skierowana jest wyłącznie do osób mieszkających w Polsce.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z przepisami prawa polskiego i wyłącznie w języku polskim.
 9. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli dostępne w Sklepie są podane w centymetrach z zastrzeżeniem, że mogą one się różnić +/- 5 %.
 10. Meble skrzyniowe (np. Meblościanka, komoda, szafa) są dostarczane w paczkach do samodzielnego montażu przez Klienta. Do mebli dołączona jest instrukcja montażu.
 11. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§4
Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru na stronie Sklepu internetowego odbywać się może:
  1. Poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu www.amdk.pl
  2. E-mailem na adres widoczny na ww. Stronie (tj. biuro@amdk.pl)
  3. Telefonicznie pod numerem 507-712-001.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące. Klient zobowiązany jest odebrać Towar i zapłacić za niego.
 5. Sprzedawca ma prawo wymagać wpłaty zadatku przy zakupie mebli tapicerowanych w przypadku wyboru płatności przy odbiorze. O wysokości wymaganego zadatku Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też telefonicznie, jeżeli Zamawiający zawrze umowę sprzedaży w ten sposób.
 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu wskazanego w punkcie pierwszym §4 składa zamówienie podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród towarów dostępnych na stronie internetowej Sklepu, ilość Towaru, jaką chce zamówić, a następnie, po skompletowaniu całości zamówienia, Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje swój adres poczty elektronicznej. Podczas składania przez Klienta zamówienia, Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a nadto o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.
 7. Warunkiem realizacji zamówienia poprzez stronę internetową jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia poprzez wskazanie danych osobowych oznaczone jako obowiązkowe oraz akceptacja postanowień Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adresu e-mail (podczas rejestracji konta w sklepie internetowym), opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.
 9. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep poprzez wysłanie do Klienta wiadomości email z potwierdzeniem zmiany statusu Zamówienia na „PRZYJĘTE”.
 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 11. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane przez AMDK s.c. odpowiednim dokumentem księgowym. Klient ma możliwość wyboru czy chce otrzymać Fakturę VAT czy paragon.
 12. Faktura VAT bądź paragon wystawiane są po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

§5
Sposoby płatności i czas realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność za pobraniem- opłata uiszczana jest gotówką kurierowi przy odbiorze towaru. W przypadku zamówień mebli tapicerowanych Sprzedawca ma prawo wymagać zadatek w wysokości ustalonej indywidualnie na rachunek bankowy AMDK s.c. Klient zobligowany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki za pozostałą część kwoty;
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  3. Płatność w systemie ratalnym- płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu Strzegomska 42c zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000094876, NIP 898-101-19-92, REGON 930695605.
  4. Płatność w systemie Przelewy24- zasady korzystania dostępne w regulaminie Przelewy24
 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, a w przypadku wybrania jako formy płatności opłaty za pobraniem, od momentu wpłaty zadatku, jeśli takowy jest wymagany. W przypadku kiedy zadatek nie jest wymagany, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu pierwszego dnia roboczego po złożeniu zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi od jednego dnia do 35 dni roboczych. Jeżeli sprowadzenie zamówionego Towaru będzie wiązało się z czasem dłuższym niż 35 dni, wówczas Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, a nadto dostanie informacje o planowanym terminie dostawy za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail.
 4. Wszystkie Towary są na zamówienie i posiadają określony czas oczekiwania.
 5. Każdy Towar ma inny czas oczekiwania, który kształtuje się od jednego dnia do 35 dni roboczych, W przypadku wydłużenia terminu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o ewentualnym wydłużeniu terminu drogą mailową.
 6. W przypadku sprzedaży Towaru wytworzonego na indywidualne zamówienie Klienta termin realizacji Zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na wyprodukowanie Towaru zgodnie ze wskazaniami Klienta. Klient o tym fakcie zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6
Dostawy

 1. Sprzedający zastrzega, iż nie respektuje życzeń Klienta w zakresie wyboru dni i/lub godzin dostaw.
 2. Kurier dostarcza Klientowi zamówiony Towar pod adres posesji/ budynku wskazany w formularzu zamówienia.
 3. Dostawa Towaru nie obejmuje wniesienia towaru do budynku/ mieszkania.
 4. Odbiór osobisty Towaru jest możliwy po uprzednim skontaktowaniu się ze Sprzedawcą i ustaleniem dogodnego dla obu stron terminu odbioru.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki, kolejna dostawa zostanie obciążona kosztami Klienta, o których poinformuje Sprzedawca.
 6. Po dwukrotnym nieodebraniu dostawy, Sprzedający nalicza koszty magazynowania zamówionego Produktu.
 7. W chwili odbioru przesyłki Kupujący zwraca szczególną uwagę na stan otrzymanej paczki. W przypadku widocznych uszkodzeń Kupujący sporządza protokół w obecności Kuriera. Brak sporządzonego protokołu jest jednoznaczny z odrzuceniem reklamacji uszkodzonej przesyłki.
 8. Czas dostawy może ulec opóźnieniu, które mogą wynikać z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 9. Z chwilą wydania Rzeczy sprzedanej przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą, a także niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 10. Możliwość wniesienia mebli za dodatkową opłatą.
 11. Możliwość montażu wyłącznie mebli tapicerowanych za dodatkową opłatą.

§7
Reklamacje

 1. Jeżeli Towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady fizyczne, Kupujący ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 3. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie elektronicznej wysyłając na adres email biuro@amdk.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać protokół sporządzony przy dostawcy szczegółowo opisujący wady stwierdzone przy odbiorze, a ponadto takie dane, jak: wskazanie daty odbioru oraz dane osobowe Klienta (w tym numer kontaktowy oraz adres e-mail), ewentualnie także dokumentację fotograficzną. Niezałączenie do pisma reklamującego ww. protokołu nie dyskryminuje możności złożenia reklamacji.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania i prześle odpowiedź na reklamację za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na podany adres e-mail.
 7. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru na nowy lub usunięcia wady fizycznej, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Towaru ponosi Kupujący.

§8
Pozasądowe spory rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na Stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/ ); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§9
Gwarancja

 1. Wszystkie Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu objęte są 24 miesięczną gwarancją.
 2. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.
 3. Zgłoszenia należy dokonać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany w §1 niniejszego Regulaminu.

§10
Odstąpienie od umowy

 1. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. W przypadkach innych niż wskazanych w punkcie pierwszym niniejszego Regulaminu, Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i ponosi przy tym koszta związane ze zwrotem Towaru.
 3. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca.
 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 5. Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej przesyłając je na adres e-mail Sprzedającego.
 6. Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajduje się w §13.
 7. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.
 9. W przypadku składania oświadczenia o odstąpienie od umowy, zwracany Towar nie może być uprzednio otwarty/uszkodzony przez Kupującego.
 10. Sprzedający ma prawo nie odebrać zwracanego Towaru, jeżeli odsyłany Produkt był uprzednio otwarty przez Kupującego, czy też jest uszkodzony.

§11
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest AMDK S.C.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia zamówienia, realizacji potencjalnie zawartych umów, dokonania rejestracji konta oraz otrzymywania informacji marketingowych.
 3. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu:
  1. Założenia, utrzymywania i korzystania z konta Sklepu internetowego;
  2. Realizacji składanych zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami;
  3. Rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń;
  4. Przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, usług oraz promocji.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. Zgoda Klientów- w przypadku przesyłania informacji handlowych;
  2. Wykonanie umowy- w przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych w celu jej realizacji;
  3. Prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (marketing własnych produktów i usług).
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. Podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sprzedawcy w celu obsługi portalu internetowego amdk.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sprzedawcy;
  2. Podmioty świadczące usługi dostawy produktów;
  3. Administrator systemu płatności online;
  4. Banki obsługujące transakcje bezgotówkowe;
  5. Organy administracji publicznej, o ile wynika to z przepisów prawa.
 6. Przetwarzanie dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą:
  1. Przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów, przez czas oraz w zakresie wymaganych przez przepisy prawa;
  2. Do czasu usunięcia konta- w przypadku danych przetwarzanych w celu rejestracji konta;
  3. Do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu- w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, Klient może cofnąć udzieloną zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie do dokonywania zmian Regulaminu z powodu ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

§13
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

………………………………………………
Miejscowość, dataAMDK DAWID PILECKI MARCIN SOŁTYSIAK SPÓŁKA CYWILNA
ul. Jana Pawła II 51
63-620 Trzcinica


Odstąpienie od umowy sprzedaży

Ja (dane poniżej) niniejszym informuję moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy: …………………………………….

Data odbioru Towaru: …………………………………….

Proszę o zwrot kwoty w wysokości ………………….

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................

na rachunek bankowy: ……………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................

Dane Konsumenta (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................

PODPIS KLIENTA